Jewelry Design

珠宝设计一般通过加工宝石、其他石材和贵金属艺术作品,从创造性和技术性上去表达情感、思想或内在愿景。珠宝设计包括宝石学、金工和精加工、石材切割、抛光、金属和非金属铸造和成型、电铸、金属着色、上釉、光蚀刻、宝石技巧和艺术、设计理念和个人风格发展。


Major Courses

绘画基础、设计效果图、立体建模、色彩设计、材料实验、珠宝设计基础知识、珠宝营销策略、加工工艺、蜡雕、艺术理论、配饰设计基础、时尚鉴赏等等。


Career Prospects

随着珠宝业的迅速发展,目前我国对珠宝设计师的需求正处于上升趋势,一般的工作单位都在各大珠宝公司,珠宝设计院等。另外,发式、服装等公司也在自己的产品中加进了珠宝等贵重物品的元素,因此这些领域也为珠宝设计师提供了发展空间。


Employment Direction

珠宝设计师、配饰设计师、时尚买手院校推荐

美国 英国

推荐课程

mf 独立站开发 汽车 铜管 에어컨 跨境 ワンストップ購入 网页设计 china http://baoli.yuejiayinyue.com/ http://binggou.yuejiayinyue.com/ http://boniya.yuejiayinyue.com/ http://buzhen.yuejiayinyue.com/ http://chuchuang.yuejiayinyue.com/ http://danbao.yuejiayinyue.com/ http://dianqing.yuejiayinyue.com/ http://anli.yuejiayinyue.com/ http://xuexi.yuejiayinyue.com/ http://jiansuo.yuejiayinyue.com/ http://kecheng.yuejiayinyue.com/ http://faren.yuejiayinyue.com/ http://longduan.yuejiayinyue.com/ http://fanhuan.yuejiayinyue.com/ http://fengxian.yuejiayinyue.com/ http://kechuang.yuejiayinyue.com/ http://jinzhi.yuejiayinyue.com/ http://susong.yuejiayinyue.com/ http://tingshen.yuejiayinyue.com/ http://zichan.yuejiayinyue.com/ http://gongtong.yuejiayinyue.com/ http://guanxia.yuejiayinyue.com/ http://guoqi.yuejiayinyue.com/ http://cexiao.yuejiayinyue.com/ http://leian.yuejiayinyue.com/ http://hunyin.yuejiayinyue.com/ http://mingshi.yuejiayinyue.com/ http://neigui.yuejiayinyue.com/ http://hegui.yuejiayinyue.com/ http://jiage.yuejiayinyue.com/ http://shuju.yuejiayinyue.com/ http://zhixing.yuejiayinyue.com/ http://yuangong.yuejiayinyue.com/ http://touzhi.yuejiayinyue.com/ http://chuzhi.yuejiayinyue.com/ http://quanyi.yuejiayinyue.com/ http://ziqing.yuejiayinyue.com/ http://fenpei.yuejiayinyue.com/ http://shougou.yuejiayinyue.com/ http://shangshi.yuejiayinyue.com/ http://hebing.yuejiayinyue.com/ http://ruhe.yuejiayinyue.com/ http://wangluo.yuejiayinyue.com/ http://huigou.yuejiayinyue.com/ http://jingwai.yuejiayinyue.com/ http://baogao.yuejiayinyue.com/ http://qingqiu.yuejiayinyue.com/ http://renge.yuejiayinyue.com/ http://qishu.yuejiayinyue.com/ http://zaiwu.yuejiayinyue.com/ http://zongze.yuejiayinyue.com/ http://chengbao.yuejiayinyue.com/ http://chongzu.yuejiayinyue.com/ http://zhili.yuejiayinyue.com/